دفترچه تلفن :


ردیف توضیح تلفن
1 تلفن گویا 66 68 73 32 026
2 اطلاعات 101
3 مدیریت 102
4 مدیر فروش 103
5 طراح 107